ON Management AB

Infrastruktursprojekt NACKA

för Nacka kommun – Älta C, Nacka Strand, Orminge mfl.
ON Management bistår Nacka Kommun genom att bemanna projekt- och byggledningsroller i Älta C, Nacka Strand, Orminge C och 13 andra projekt. Nacka kommun är expansivt i många aspekter.

Älta centrum ska utvecklas med ny bebyggelse och allmänna platser. Här planeras för ett nytt torg, cirka 950 nya bostäder, lokaler för olika verksamheter, en förskola samt ett äldreboende. Här stöttar vi projektet i produktionsplanering för såväl ledningsarbeten kring centrumdelen och parken som nya kvarter och en parklek.

Nacka Strand utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service med en tydlig egen karaktär. Totalt cirka 1 800 nya bostäder ska kunna tillkomma. Parker, torg och gator byggs om och fler ytor för lek skapas. När fler grannar flyttar in behövs nya lösningar för båt- och busstrafik, hantering av dagvatten och parkering. Här är vi engagerade i produktionsplaneringen avseende utvecklingen av området.

Orminge C genomgår en omfattande förändring, både gällande allmän platsmark samt utbyggnad av ledningsnätet. Området kommer att byggas ut etappvis i samverkan med exploatörers byggnation. Produktionsplaneringen är till för att säkerställa genomförandet av de faser som olika DP efter hand fastställer för utbyggnaden av Orminge C. ONs skedes- och tidplan underlättar en effektiv utbyggnad och speglar den övergripande bilden för respektive etapp som utbyggnaden sker i.