ON Management AB

Infrastruktursprojekt Stockholm

för Stockholm stad - Magelungens Strand, Blackeberg mfl.
ON har fått förtroendet att ansvara för byggledningen och hanterar mark- och anläggningsfrågorna inom flera av de stadsutvecklingsprojekt Stockholm stad är byggherre för.

Vi verkar bl.a i utvecklingsområdet Magelungens Strand där det planeras för ny bebyggelse om ca 900 bostäder, förskolor och nya mötesplatser längs Magelungens strandpromenad samtidigt som Magelungsvägen omvandlas till stadsgata. ON har i ett tidigt skede fått möjligheten att hjälpa till med tekniska genomförandefrågor och samverkan med angränsande projekt. Det innefattar även tidsplanering och skedesindelning för framtida byggnation av allmän platsmark.
Vårt uppdrag i stadsutvecklingsområdet Blackebergsvägen består i att i tidigt skede arbeta med skedesindelning och huvudtidplan samt att bistå med vår expertis i genomförandefrågor. Utmaningarna ligger i att verka för att komplex om- och nybyggnation av allmän platsmark samt ledningsförläggningar ska utföras i samförstånd med de boende, tunnelbanans station samt övriga intressenter som berörs.
Stockholm växer och vi är glada att vi också har kunnat bidra till en kostnadseffektiv framdrift i ytterligare en handfull projekt inom staden, där vi verkar i liknande roller.