Håbo kommun har tillsammans med BoKlok Housing AB och Solfältet fastighets AB tagit fram en ny detaljplan för området som möjliggör bostäder. Detaljplanen vann laga kraft 2019. 

ON Management har fått i uppdrag av Håbo kommun att byggleda och samordna utförandet av en ny ledningsdragning VA samt ett mindre torg med parkering- och grönytor. Entreprenaden samordnas med två andra entreprenörer i området som uppför bostäder. Tidplanen är en viktig del i detta projekt. Björkvallen är ett område i gamla Bålsta som tidigare har varit en idrottsanläggning med fotbollsplan.

 

Läs mer om projektet här


Sluttid: Hösten 2021