Orminge C genomgår en omfattande förändring, både gällande allmän platsmark samt utbyggnad av ledningsnätet. 
Området kommer att

byggas ut etappvis i samverkan med exploatörers byggnation som grundar sig på de detaljplaner som arbetats fram. Produktionsplaneringen är till för att säkerställa genomförandet av de faser som de olika DP efter hand fastställer för utbyggnaden av Orminge C. Vi tar därför fram en skedes- och tidplan som ska spegla den övergripande bilden för respektive etapp som utbyggnaden sker.


Läs mer om projektet här